Analysis of technologies for purification of oily wastewater from airlines using biosorbents

Л. М. Чуйченко, О. Л. Матвєєва

Abstract


The main negative consequences of the impact of petroleum products on humans and the environment are characterized. Weaknesses of existing methods of purification of oily wastewater by the airlines are analyzed. The expediency of using the biosorption method to improve the efficiency of oily wastewater is justified.


Keywords


petroleum products; wastewater; purification methods; biosorbents

References


Екологічна оцінка впливу авіаційних транспортних процесів на якість компонентів довкілля / Франчук Г. М., Антонов А. М., Маджд С. М., Загоруй Я. В. // Вісник НАУ. – 2006. – №1. – С. 184–190.

Марунич С. В. Поточний стан розвитку та екологічної безпеки аеропортів України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.avia.gov.ua/uploads/documents/9718.pdf

Матвєєва О. Л. Еколого-економічна оцінка діяльності підприємств авіапаливозабезпечення / О. Л. Матвєєва // Вісник НАУ. – К., 2001. – № 3 (10). – С. 178–181.

Шлекова И. Ю. Экологическая эффективность биосорбционного способа очистки промышленных сточных вод ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»: дисс. канд. биол. наук: 03.00.16 – Омск, 2009. – 145 с.

Задвернюк Г. П. Поглинання нафти і нафтопродуктів глинами черкаського родовища / Г. П. Задвернюк // Збірник наукових праць інституту геохімії навколишнього середовища. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://znp.igns.gov.ua/materials/19n/Zadvernyuk.pdf.

Використання вуглецевих сорбентів і сорбційних технологій для очищення водних екосистем від нафтопродуктів / Павлюх Л. І., Швець Д. І., Ланко В. В., Кравченко О. Ю. // Вісник НАУ. – 2008. – №1. – С. 117–120.

Павлюх Л. І. Ефективність рослинних відходів для очищення нафтовмісних стічних вод / Л. І. Павлюх // Наукоємні технології. – 2013. – №1 (17). – С. 108–111.

Аналіз методів очищення нафтовмісних вод із застосуванням рослинних сорбентів типу Sphagnum / О. Л. Матвєєва, Я. О. Качуренко // Наукоємні технології. – 2013. – №1 (17). – С. 97–99.

Биосорбция в процесах очистки природных и сточных вод / Клименков Н. А., Антонюк Н. Г., Невинная Л. В. и др. // Химия и технология воды. – К., 2000. – Т. 22. – №1. – С. 37–55.

Особливості застосування мікроорганізмів-деструкторів для очищення осадів нафтомістких виробничих стічних вод / А. І. Святенко, Н. М. Дяденко // Екологічна безпека. – 2010. –№ 1. – С. 39–42.

Biotechmological aspects of hydrocarbons biodegradation. / Vasylchenko O. A., Aliieva O. R., Matvyeyeva O. L., Salata A. M. // Біотехнологія. – 2012. – Т. 5, №2. – С. 41–50.

Очистка нефтесодержащих сточных вод / Кулиева А. А., Абдуралимова Л. А., Асланова С. Б., Ризаева Р. Г. // Азейбарджанское нефтяное хозяйство. – 1991. – №12. – С. 72–74.

Бугаенко О. М. Обезвреживание нефтяных загрязнений компонентов геосферы сорбентами и биодеструкторами, которые транспортируются многофазными потоками: дис. к. т. н.: 21.06.01. – Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". – Х., 2009. – 172 с.

Матвєєва О. Л. Формування умов середовища для прискорення біодеградації нафтопродуктів. / Матвєєва О. Л., Алієва О. Р. // Проблеми екологічної біотехнології. – 2014. – № 1. Режим доступу: http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/ecobiotech/article/view/6747

Матвєєва О. Л. Аналіз проблем та перспектив використання методів очищення нафтовмісних стічних вод / Матвєєва О. Л., Демянко Д. О., Огданська І. О. // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. – 2012. – Вип. (41). – С. 181–186.

Климов Е. С. Природные сорбенты и комплекс-ионы в очистке сточных вод / Е. С. Климов, М. В. Бузаева. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 201 с.

Хохлов А. В. Розробка технології ліквідації нафтового забруднення довкілля застосуванням біоактивного вуглецевого сорбенту комплексної дії: дис. канд. техн. наук: 21.06.01. – Ін-т сорбції та пробл. ендоекол. НАНУ. – К., 2005. – 149 с.

Проценко С. Б. Аеротенки з глибинною аерацією: дис. к. т. н: 05.23.04. – Український ін-т інженерів водного господарства. – Рівне, 1994. – 203 с.


Full Text: PDF (UA)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.