Biological and ecological features of display Anisoplia austriaca Hrbst. in phytocenoses from of representatives of the tribe Triticeae

Т. З. Москалець, С. І. Тарасюк, В. В. Москалець

Abstract


Is investigated the role konsortive of adults beetle Kuzka (Anisoplia austriaca Hrbst. 1783) in the functioning of phytocenoses wheat soft, rye, triticale winter. Installed the amount, density and harmfulness of populations Anisoplia austriaca Hrbst. in the dynamics on different genotypes of grain of winter crops. By the probability of being ecological niche for imago Anisoplia austriaca Hrbst. genotypes of soft wheat, triticale and rye are differentiated into the following groups: weakly probable, probable and strongly probable ecological niches.

Keywords


genotypes wheat soft winter, rye and triticale winter; Anisoplia austriaca Hrbst.; ecological niche

References


Гриник І. В. Збалансований розвиток агроекосистем на прикладі Чернігівської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : спец. 03.00.16 «Екологія» / І. В. Гриник. – К., 2005. – 41 с.

Шпанев А. М. Концепция саморегуляции биоценотических процессов в агроэкосистеме. 4. Численная модель биоценоза озимых зерновых культур в Каменной Степи юго-востока ЦЧП / Шпанев А. М., Голубев С. В., Зубков А. Ф. // Вест. защиты раст. – 2007. – №4. – С. 3–27.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур. Вип. 1. / ред. В. В. Волкодав; Державна комісія України по випробуванню та охороні сортів рослин. – К.: Алефа, 2000. – 100 с.

Методологія оцінювання стійкості сортів пшениці проти шкідників і збудників хвороб / [Трибель С. О., Гетьман М. В., Стригун О. О. та ін.]; за ред. С.О. Трибеля. – К.: Колообіг, 2010. – 392 с.

Определитель сельскохозяйственных вредителей по повреждениɹм культурных растений / [Ахремович М. Б., Батиашвили И. Д., Бей-Биенко Г. Я. и др.]; под. ред. Осмоловского Г. Е. – Л.: Колос, 1976. – 696 с.

Борисенко Н. Х. Роль агротехнических мероприятий в снижении численности хлебного жука / Н. Х. Борисенко // Сб. науч. тр. Харьк. с.-х. ин-та им. В.В. Докучаева. – Харьков: ХСХИ, 1972. – С. 3–7.

Виноградова Н. М. Хлебные жуки / Н. М. Виноградова // Сб. науч. тр. ВИЗР – Вып. 28. – Л.: Колос, 1954. – С. 99–105.

Федоренко А. В. Хлібні жуки / А. В. Федоренко, С. О. Трибель. – К.: Колобіг, 2009. – 92.

Лаптиев А. Б. Биологические и хозяйственные аспекты развития хлебных жуков в Центральном Черноземье / А. Б. Лаптиев, А. М. Шпанев // Вестник защиты растений. − 2002. − № 3. − С. 56−59.

Лаптиев А. Б. Биоэкологическое обоснование фитосанитарной оптимизации агроэкосистем юго-востока центрального Черноземья: автореф. дис. на соиск. ученой степени д-ра биол. наук: спец. 06.01.11 «Защита растений» / А. Б. Лаптиев. – Санкт-Петербург, 2008. – 39 с.

Москалець В. В. Консортивна роль ентомокомплексу в функціонуванні тритикалевого поля / В. В. Москалець. // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2013. – № 5. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nd_2013_5_8.pdf

Ентомофітокомплекс тритикалевого поля: консортивна роль у функціонуванні детермінанта / [Москалець В. В., Москалець Т. З., Ключевич М. М. та ін.] / «Trendy współczesnej nauki»; Sekcja 16. Nauki rolnicze., Subsection: agronomia (28–31.08.2013, Gdańsk). – Polska, Gdańsk. – P. 26–27.

Тарасюк С. І. Тритикале: агроекологічне і економічне значення, стан у динаміці на прикладі Євразійського, Північно- і Південноамериканського і Австралійського просторів / С. І. Тарасюк // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – К.: Український ін-т експертизи сортів рослин, 2014. – № 2. – С. 64–73.

Москалець В. В. Екосистемні основи формування високопродуктивних фітоценозів тритикале озимого в Лісостепу та Поліссі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : спец. 03.00.16 «Екологія» / В. В. Москалець. – Дніпропетровськ, 2014. – 43 с.


Full Text: PDF (UA)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.