Miscantus – energy culture for the production of biofuel

Л. С. Ястремська, Р. І. Пришляк, Ю. В. Федонюк

Abstract


Features of plants of the genus Miscanthus, growth conditions, chemical properties and use of miscanthus as a perspective energy culture in Ukraine for biofuel production are considered. Miscanthus biomass can be used as an ecological substitute for traditional fuels, as well as for the production of ethanol.

Keywords


misсanthus; biofuel; energy culture

References


Сучасний стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні / [Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Кучерук П.П., Олійник Є.М.] // Аналітична записка БАУ №9. – Біоенергетична асоціація України, 2014. – 32 с. – Режим доступу: http://uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-9-ua.pdf

Енергетичні рослини як альтернатива традиційним видам палива / [Хіврич О. Б., Квак В. М., Каськів В. В. та ін.] // Агробіологія. – 2011. – Вип. 6. – С. 153–157.

Роїк М.В. Перспективи вирощування енергетичної верби для виробництва твердого біопалива / Роїк М.В., Гументик М.Я., Мамайсур В.В. // Біоенергетика. – 2013. – № 2. – С. 18–19.

Івахів В. Енергетична верба як рішення для малих міст України [Електронний ресурс] / В. Івахів / – Режим доступу: http://ua-energy.org/post/27476.

Досвід та перспективи вирощування тополі (Populus sp.l.) в південному степу України / [Фучило Я.Д., Сбитна М.В., Фучило О.Я., Літвін В.М.] // Наукові праці Лісової академії наук України: збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 7. – С. 66–69.

Новая форма мискантуса китайского (Веерника китайского Miscantus sinensis Anders.) как перспективный источник целюлозо содержащего сырья / В.К. Шумный, С.Г. Вепрев, Н.Н. Нечипоренко [и др.] // Вестник ВОГиС. – 2010. – Т. 14, № 1. – С. 122–126.

Miscanthus: a fast-growing crop for biofuels and chemicals production / [Brosse N., Dufour A., Meng X. et al.] // Biofuels, Bioprod. Bioref. – 2012. – DOI: 10.1002/bbb.1353

Аксенов Е.С. Декоративное садоводство для любителей и профессионалов. Травянистые растения / Е.С. Аксенов, Н.А. Аксенова – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. – 512 с.

Ягольник О.О. Міскантус витримав удар і виграв перший раунд в Україні / О. О. Ягольник // Біоенергетика. – 2015. – № 2. – С. 18–24.

Гелетуха Г.Г. Перспективи вирощування та використання енергетичних культур в Україні / Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Трибой О.В. // Аналітична записка БАУ № 10. – 2014. – 33 с. – Режим доступу: http://uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-10-ua.pdf

Pude R. Uprawa I zbiory trzciny Miscantus w Europie / R. Pude // Polsko-Niemiecka Konferencja na temat wykorzystania trzciny chinskiej (Polczyn Zdoj, 27-2 wrzesnia 2000). – Polczyn Zdoj, 2000. – P. 11–25.

Зинченко В.А. Интродукция культуры Miskantus sinesis формы “Giganteus” с целью разработки технологии его выращивания для создания энергетических плантаций быстрого оборота / В.А. Зінченко // Агроэклогические аспекты устойчивого развития АПК : сб. материалов VII междунар. науч. конф. / Брянский ГСХА. – Брянськ, 2010. – С. 327–334.

Романчук Л.Д. Особливості вирощування енергетичних культур в умовах Полісся України: з кн. Перспективи розвитку альтернативної енергетики на Поліссі України / Романчук Л.Д., Зінченко В.О., Василюк Т.П. // відп. ред. О. В. Скидан. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – С. 81–111.

Feedstocks for lignocellulosic biofuels / [Somerville C., H.Youngs, C.Taylor et al.] // Science. – 2010. – Vol. 329. – P. 790–792.

Цыганов А.Р. Биоэнергетика: энергетические возможности биомассы / А.Р. Цыганов, А.В. Клочков. – Минск: Беларус. наука, 2012. – 143 с.

Барбаш В.А. Ресурсозберігаючі технології перероблення стебел міскантуса / Барбаш В.А., Зінченко В.О., Трембус І.В. // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2012. – № 5 – С. 118–123.

Байбакова О.В. Биоконверсия лигноцеллюлозного субстрата мискантуса в этанол / О.В. Байбакова // Фундаментальные исследования. – 2015. – Т.2, №13. – С. 2783–2786.

Байбакова О. В. Биотехнологические аспекты биосинтеза этанола из мискантуса/ О.В. Байбакова, Е.А. Скиба // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2014. – Т. 18, № 3. – С. 564–572.

На шляху до створення плантацій енергетичних культур / [Кравчук В., Новохацький М., Кожушко М. та ін.] // Техніка та технології АПК. – 2013. – № 2. – С. 31–35.

Роїк М.В. Сучасний стан розвитку селекції та реестрації представників роду Miscanthus в Україні та світі / Роїк М.В., Гонтаренко С.М., Лашук С.О. // Зб. наук. праць ІБКіЦБ. – 2014. – Вип. 21. – С. 249–254.

Лось Л.В. Вирощування і газифікація біопалив ефективний шлях вирішення “енергетичних” і екологічних проблем на прикладі міскантуса гігантеуса / Лось Л.В., Зінченко В.О., Жайвороновський В.Р. // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – Т.1, №2. – С. 46–58.

Особливості росту міскантуса гігантеуса в умовах радіоактивного забруднення / Зінченко В. О., Мартинюк Г. М., Зінченко О. В. [та ін.] // Наука. Молодь. Екологія – 2009 : Зб. матеріалів V наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 27–29 трав. 2009 р. – Житомир, 2009. – С. 138–140.

Кухарець С.М. Особливості конверсії рослинної біомаси сільськогосподарського походження: з кн. Перспективи розвитку альтернативної енергетики на Поліссі України / С.М. Кухарець, В.В. Кухарець // відп. ред. О. В. Скидан. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – С. 113–120.


Full Text: PDF (UA)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.