Ecological and phytocoenotical evaluation of post-reclamative dynamics of forest vegetation of Volynia Polesye

О. І. Блінкова

Abstract


The article deals the assessment of forest vegetation of Volynia Polesye on impact of drainage and reclamation of wetlands. The structural and functional components of the forest ecosystem were analyzed by removal distance from drained peatland and silted channels, where was began the process of secondary swamping. It has be found that phytosanitary and vitality stand structures; bio- and ecomorphological range of herbal vegetation violated at a distance of 50–100 meters.

Keywords


drainage reclamation; forest vegetation; stands; undergrowth; underbrush; grass layer

References


Скоропанов С.Г. Мелиорация земель и охрана окружающей среды / С.Г. Скоропанов, В.Ф. Карловский, В.С. Брезгунов. – Минск: Ураджай, 1982. – 167 с.

Маслов Б.С. Мелиорация и охрана природы / Б.С. Маслов, И.В. Минаев. – М.: Россельхозиздат, 1985. – 271 с.

Перегуда Л.В. Экологические аспекты осушительных мелиораций Украинского Полесья / Л.В. Перегуда, Г.Н. Каркуциев, Т.Л. Андриенко. – Киев: Наук. думка, 1988. – 192 с.

Трускавецкий Р.С. Особенности и направление трансформации мелиорируемых торфяных почв Полесья и Лесостепи УССР / Р.С. Трускавецкий // Почвоведение. – 1980. – №7. – С. 112–120.

Цемко В.П. Осушительная мелиорация и охрана природных ресурсов Украинского Полесья / В.П. Цемко, И.К. Паламарчук, В.С. Травянко. – К.: Наук. думка, 1988. – 180 с.

Орлов О.О. Біогеохімія цезію-137 у лісоболотних екосистемах Українського Полісся / О.О. Орлов, В.В. Долін. – К.: Наук. думка, 2010. – 198 c.

Андриєнко Т.Л. Изменение растительного покрова болот / Т.Л. Андриєнко // Изменение растительности и флоры болот УССР под влиянием мелиорации / Т.Л. Андриєнко. – К.: Наук. думка, 1982. – С. 125–135.

Андриенко Т.Л. Антропогенные изменения растительности Украинского Полесья / Т.Л. Андриєнко // Фитоценология антропогенной растительности / Т.Л. Андриєнко. – Уфа, 1985. – С. 15–29.

Антропогенні зміни, оптимізація використання та охорона трав'янистої рослинності Полісся і Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук: спец. 03.00.05 «Ботаніка» / Балашов Л.С. – К., 1994. – 48 с.

Ким Г.А. О сорно-полевой растительности торфяно-болотных почв Беларусского Полесья / Г.А. Ким, Г.Ф. Рыковская // Геоботанические исследования. – Минск, 1966. – С. 64–72.

Козловская Н.В. Характер распространения сорных растений на дерново-подзолистых почвах Полесья / Н.В. Козловская, Л.Г. Симонович // Геоботанические исследования. – Минск, 1966. – С. 56–64.

Володимирець В.О. Антропічна трансформація видового складу флори осушених територій у зв’язку з процесами її синантропізації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00.05 «Ботаніка» / В.О. Володимирець. – К., 2003. – 22 с.

Поджаров В.К. Полезащитные лесные полосы на торфяно-болотных почвах / В.К. Поджаров. – Минск: Ураджай, 1983. – 153 с.

Ганжа Б.А. О пересушке болот / Б.А. Ганжа. – Минск, 1983. – 73 с.

Козловський Б.І. Меліоративний стан осушуваних земель західних областей України / Козловський Б.І. – Львів: Євросвіт, 2005. – 420 с.

Зайдельман Ф.Р. Мелиорация почв / Зайдельман Ф.Р. – [3-е изд.]. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – 448 с.

Григора І.М. Лісові болота Українського Полісся (походження, динаміка, класифікація) / І.М. Григора, Є.О. Воробйов, В.А. Соломаха. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 515 с.

Ільїна О.В. Болотні геокомплекси Волині / О.В. Ільїна, С.І. Кукурудза. – Львів: Вид. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 242 с.

Блінкова О.І. Стан рослинного покриву ландшафтного заказника місцевого значення «Градіївський» в умовах антропоген-ного впливу [Електронний ресурс] / О.І. Блінкова // Наукові доповіді НУБіП України. – 2012. – 2(31). – 9 с. – Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2012_2/12boi.pdf

Литвак П.В. Дендрологія / П.В. Литвак, В.І. Ткачук. – Житомир: Полісся, 2002. – 340 с.

Ткачук В.І. Санітарний стан сосняків на осушених землях Полісся / В.І. Ткачук // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: УкрНДІЛГА. – 2004. – Вип. 105. – С. 171–175.

Палієнко В.П. Загальне геоморфологічне районування території України / В.П. Палієнко // Укр. геогр. журн. – 2004. – №1. – С. 3–12.

Геренчук К.І. Природа Волинської області / К.І. Геренчук. – Львів: Вища школа, 1975. – С. 38–39.

Шевчук М.Й. Ґрунти Волинської області / М.Й. Шевчук, П.Й. Зінчук, Л.К. Колошко. –Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. Держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1999. – 164 с.

Природно-заповідний фонд Волинської області / [Химин М., Тутейко В., Грицай О. та ін.]. – Луцьк: Ініціал, 1999. – 48 с.

Бельгард А.Л. Лесная растительность юго-востока УССР / А.Л. Бельгард. – К.: Изд-во КГУ, 1950. – 263 с.

Воробьев Д.В. Методика лесотипологических исследований / Д.В. Воробьев. – К.: Урожай, 1967. – 388 с.

Нешатаев Ю.Н. Методы анализа геоботанических материалов / Ю.Н. Нешатаев. – Л.: Наука, 1987. – 192 с.

Миркин Б.М. Современная наука о растительности / Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова. – М.: Логос, 2001. – 264 с.

Определитель высших растений Украины / [Д.Н. Доброчаева, М.А. Кохно, Ю.Н. Прокудин и др]. – К.: Фитосоциоцентр, 1999. – 548 с.

Mosyakin S.L. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist / S.L. Mosyakin, M.M. Fedoronchuk. – Kiev, 1999. – 345 p.

Тахтаджян А.Л. Флористические области земного шара / А.Л. Тахтаджян. – Л.: Наука, 1987. – 240 с.

Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений / И.Г. Серебряков. – М.: Высш. школа, 1962. – 378 с.

Екофлора України. Т. 1. / [Я.П. Дідух, П.Г. Плюта, В.В. Протопопова та ін.]; под ред. Я. П. Дідуха. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 284 с.

Санітарні правила у лісах України / Постанова Кабінету Міністрів України № 555 від 27 липня 1995 р. – К., 1995. – 20 с.

Мэгарран Э. Экологическое разнообразие и его измерение / Э. Мэгарран. – М.: Мир, 1992. – 184 с.


Full Text: PDF (UA)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.