№ 14 (2019)

Зміст

Статті

ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У США У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ОФІЦЕРСЬКИХ КАДРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ
Г. М. Артюшин
СУЧАСНІ ОСВІТНІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ: ДОСЯГНЕННЯ ТА НОВІТНІ ВИКЛИКИ
В. І. Бобрицька
КОГНІТИВНИЙ ДИСОНАНС У ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
I. Вржесневський, I. Лукашова, T. Совгіря, В. Пахомов
РОЗВИТОК ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ СВІТОВИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Л. Дроботова
ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ
Н. Житєньова
КОНЦЕПЦІЯ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ, ЯК ЗАСОБУ УЗГОДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЗІ СТАНДАРТАМИ ЄС
I. Івашкіна, A. Шевченко
ПРО ПІДГОТОВКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ-ФІНАНСИСТІВ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРА
В. Ковальчук, H. Ковальчук
ЗМІСТ ПОЕТАПНОГО ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ
O. Ковтун, H. Сенчина
РОЗВИТОК НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗВО УКРАЇНИ
H. Кожем’яко
ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
H. Литвинчук
Дидактичний потенціал тренінгу у формуванні англомовної стратегічної компетентності майбутніх перекладачів
Л. Морська, Н. Сабат
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
H. Орленко, M. Веліченко, Л. Шип, К. Старостіна
МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО СТВОРЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
T. Осадченко
ПРОЯВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ
Н. Проскурка, В. Синчук, М. Бойченко
АБЬЮЗ ЯК НОВА КАТЕГОРІЯ В СІМЕЙНІЙ ПСИХОЛОГІЇ
B. Семиченко, O. Дубчак
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ СКЛАДОВИХ ВОЛЕЙБОЛУ
C. Гейченко, I. Скидан, B. Коротя, C. Оргєєва
ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО РЕФЛЕКСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ЛІТЕРАТУРИ
Л. Спірідонова
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ ГУМАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
І. Тимчук, С. Погоріла
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
І. Тімкін, Н. Новікова
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У КОЛЕДЖАХ
Н. Ткаченко, Л. Мостицька
ГЛИБИННІСТЬ УТВЕРДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ ПОШИРЕННЯ ЗНАНЬ У ОСВІТНЬОМУ ЛАНДШАФТІ ЄВРОПИ (НА МАТЕРІАЛАХ ДРУГОЇ ПОЛ. ХІХ СТ.)
М. Чумак


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х