ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН ІЗ РЕЗЕРВУАРІВ СКЛАДІВ ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Олександр Іванович Запорожець, Сергій Олексійович Пузік, Сергій Володимирович Карпенко, Катерина Вікторівна Синило, Андрій Валерійович Вареник

Анотація


Окреслено проблему методичного забезпечення інвентаризації викидів забруднювальних речовин із резервуарів складів пально-мастильних матеріалів. Запропоновано методики, що дозволяють якісно та кількісно визначати викиди на таких складах, а також розраховувати їх граничні концентрації. Представлено концепцію впливу застосування запропонованих методик на кількісну калькуляцію викидів на об’єктах з пально-мастильними матеріалами


Ключові слова


авіаційний транспорт; склад ПММ; резервуар; забруднювальні речовини; інвентаризація; гранично допустимі викиди

Посилання


Інструкція про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємствах // Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки україни № 7 від 10.02.1995 р. — К.: 1995.

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2016. — Режим доступу: https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013.

Mazaheri M., An inventory of particle and gaseous emissions from large aircraft thrust engine operations at an airport / M. Mazaheri, G.R. Johnson, L. Morawska // Atmospheric Environment. — Vol. 45, Issue 20, June 2011. — P. 3500–3507.

Alper Unal. Airport related emissions and impacts on air quality: Application to the Atlanta International Airport/ Unal Alper, YongtaoHuMichael, E.Chang, M.Talat Odman, Armistead G.Russell // Atmospheric Environment. — Vol. 39, Issue 32, October 2005. — P. 5787–5798.

Єріна А.Статистична оцінка рівня забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами / А. Єріна, О.Линюк // — Наукові записки. Спеціальний випуск. Економіка. Том 19. — К.: НаУКМА. — 2001. — С.376–381.

Пузік С. О. Технологічні процеси з пально-мастильними матеріалами: підручник / С. О. Пузік, Є. О. Баканов, В. І. Терьохін, В. Ф. Опанасенко // — К. : Вид-во нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2002. — 256 с.

Методичні вказівки до практичних занять, виконання РГР та самостійної роботи студентів з дисциплін «Моніторинг довкілля, екологія та охорона біосфери», «Моніторинг довкілля та охорона навколишнього середовища» (для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Дегтерева Л.І., Булгакова О.В. – Х.: ХНАМГ. — 2009. — 24 с.

Розроблення засобів еколого-економічної оптимізації багатокритеріальної оцінки збалансованого розвитку авіаційної діяльності в Україні /Звіт НДР №990-ДБ-15 — К:НАУ.— 2015. — С.107–112.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована